سخنرانی فرهاد بشارت در برلین، 9 ژوئن 2013، تیتر سخنرانی: کار، توزیع و مصرف در جامعه پسا سرمایه داری